Projekt „Czas na biznes!”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Wartość projektu 1 993 166,40 zł

Cel główny projektu

Wzrost przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w powiecie słupskim (w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych, 15 osób w wieku 50+, 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 15 osób o niskich kwalifikacjach) poprzez działania ukierunkowane na wzrost umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zwiększenie trwałości utworzonych mikroprzedsiębiorstw. 

Grupa docelowa projektu:

50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn)

pozostających bez pracy (bezrobotnych zarejestrowanych we właściwym urzędzie pracy lub biernych zawodowo), w wieku 30 lat lub więcej, zamieszkałych na obszarze powiatu słupskiego w województwie pomorskim, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: 

 • osoby o niskich kwalifikacjach (9 kobiet, 6 mężczyzn)
 • osoby długotrwale bezrobotne (6 kobiet, 4 mężczyzn)
 • osoby w wieku 50 lat lub więcej (9 kobiet, 6 mężczyzn)
 • osoby z niepełnosprawnością (9 kobiet, 6 mężczyzn)

Projekt „Czas na biznes!” obejmuje:

Szkolenia i doradztwo

 – 80 godzin/grupa:

Rekrutację:

Doradztwo indywidualne

 – 12 godzin/osoba:

RekrutacjA:

 • nabór formularzy rekrutacyjnych
  (składane osobiście/za pośrednictwem poczty/elektronicznie)
 • ocena formalna i merytoryczna Formularzy (pod względem kompletności, przynależności do grupy docelowej, niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe)
 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem 

Szkolenia i doradztwo

– 80 godzin/grupa:

Szkolenie ABC MAŁEGO BIZNESU

Program szkolenia zawiera następujące moduły:
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej 
 • prawne aspekty działalności gospodarczej 
 • rachunkowość i opodatkowanie małych przedsiębiorstw 
 • prawo pracy 
 • strategie pozyskiwania klientów 
 • marketing 
 • pozyskiwanie dostawców/kontrahentów 
 • optymalizacja kosztów 
 • tworzenie biznesplanów

Doradztwo indywidualne

– 12 godzin/osoba:

Wzrost przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w powiecie słupskim (w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych, 15 osób w wieku 50+, 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 15 osób o niskich kwalifikacjach) poprzez działania ukierunkowane na wzrost umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zwiększenie trwałości utworzonych mikroprzedsiębiorstw. 

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

jednorazowa dotacja (do 22 000,00 zł) – obejmująca:
 • Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Ocena formalna i merytoryczna
 • Przeprowadzenie procedury odwoławczej
 • Wypłata wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcie pomostowe

(do 1 650,00 zł/miesiąc):

Przyznanie wsparcia finansowego pomostowego na okres 6 lub 12 m-cy oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze (12 godzin/osoba) związane ze specyfiką danego biznesu, służące pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji w formie indywidualnego doradztwa w zakresie bieżących wyzwań/problemów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.